Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2021-12-02 ( Imieniny: Balbiny, Ksawerego)

Urząd Gminy w Pawłowie - Referat Budżetu i Finansów

Referat Budżetu i Finansów

Kierownik/Skarbnik:

Halina Pocheć, tel. 41 272 16 14 wew. 119

Pracownicy:

  • Ewelina Gulba  - inspektor, tel. 41 272 16 14 wew. 120
  • Katarzyna Dulęba - inspektor, tel. 41 272 16 14 wew. 120
  • Katarzyna Saramak - inspektor, tel. 41 272 16 14 wew. 123
  • Teresa Lipiec - inspektor, tel. 41 272 16 14 wew. 122
  • Jolanta Trepka-Ostoja - inspektor, tel. 41 272 16 14 wew. 122
  • Anita Banasik - inspektor, tel. 41 272 16 14 wew. 121
  • Maria Kwiecińska - inspektor, tel. 41 272 16 14 wew. 121

Zadania Referatu Budżetu i Finansów:

1. zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb gminy z dochodami własnymi i zasilającymi,
2. analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie, celem racjonalnego gospodarowania środkami,
3. pobór podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy
4. prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,
5. prowadzenie spraw funduszy celowych,
6. kontrola nad działalnością finansową jednostek budżetowych, organizacyjnych i pomocniczych gminy,
7.  opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego,
8. prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat,
9. kontrola terminowości wpłat należności przez podatników i inkasentów,
10. terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych,
11. dokonywanie rozliczeń rachunkowo- kasowych inkasentów,
12. współpraca z regionalnymi izbami obrachunkowymi, izbami i urzędami skarbowymi,
13. sprawowanie nadzoru nad działalnością gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie spraw finansowych
14. sprawowanie kontroli gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie określonym w ustawie o finansach publicznych Opracowanie wstępnego projektu budżetu Gminy z zachowaniem obowiązujących zasad klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych,
15. bieżące realizowanie budżetu gminy oraz okresowe informowanie Kierownictwa Urzędu o przebiegu tej realizacji,
16. przygotowywanie projektów uchwał w sprawach planowanych wydatków budżetowych między działami oraz w sprawach rozdysponowania nadwyżki i rezerwy budżetowej,
17.  dokonywanie analizy, formalnej weryfikacji planów i oceny przebiegu wykonania dochodów i wydatków podległych Gminie jednostek organizacyjnych oraz podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do prawidłowego wykonania budżetu,
18. opracowywanie projektów uchwał Rady w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych, sposobu i terminu ich płatności oraz zwolnień od podatku od nieruchomości innych niż określone w ustawie,
19. prowadzenie ewidencji zobowiązań pieniężnych z różnych tytułów,
20. weryfikacja umów i faktur pod względem formalno- rachunkowym,
21. prowadzenie postępowania w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym,
22. wykonywanie czynności związanych z finansowaniem, zgodnie z budżetem Gminy, wydatków jednostek organizacyjnych Gminy,
23. rejestrowanie operacji finansowych i prowadzenie rachunkowości Urzędu,
24. realizowanie wynagrodzeń i potrąceń dotyczących wszystkich pracowników Urzędu,
25. wykonywanie kontroli w zakresie realizacji obowiązków podatkowych oraz inkasa podatków i opłat lokalnych,
26. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zadań inwestycyjnych,
27.  prowadzenie ewidencji księgowej mienia komunalnego,
28. nadzór i kontrola prawidłowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
29. prowadzenie ewidencji likwidacji środków trwałych w urządzeniach księgowych,
30. wydanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
31. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w zakresie zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa
32. gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania,
33. dokonywanie wymiaru podatku rolnego i opłat od ludności oraz jednostek gospodarki nieuspołecznionej w zakresie ustalonym właściwymi przepisami,
34. prowadzenie rejestru przypisów i odpisów oraz rejestrów umorzeń na poszczególne sołectwa,
35. realizowanie zadań z zakresu podatków i opłat, a w szczególności:
a. wymierzanie podatku rolnego i innych opłat podatkowych określonych odrębnymi przepisami,
b. rozpatrywanie odwołań w sprawach wymiaru podatku rolnego i innych opłat,
c. załatwianie podań w sprawie zwalniania, umarzania, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty podatku rolnego i innych opłat od ludności,
d. prowadzenie bieżącej aktualizacji gospodarstw rolnych oraz kart niuchomości,
e. wprowadzanie zmian w rejestrach pomiarowo-klasyfikacyjnych w oparciu o otrzymane zawiadomienia o zmianach,
36. terminowe i rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym sporządzanie informacji podatkowych i sprawozdań.
37.  prowadzenie spraw z zakresu egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych.
38. prowadzenie odpowiednich urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla należności z tytułu podatków i opłat, w tym zobowiązań pieniężnych, a także przestrzeganie właściwej techniki prowadzenia księgowości w myśl zasad zawartych w aktach normatywnych i szczegółowo określonych przez przepisy instrukcyjne.
39. księgowanie przypisów i odpisów oraz wpłat i zwrotów z tytułu podatku rolnego i innych opłat.
40. uzgadnianie sumy przypisów i odpisów w dziennikach obrotów z sumami przypisów i odpisów właściwych rejestrów.
41. prowadzenie księgi wpływów do wyjaśnienia, nadzorowanie inkasa należności pieniężnych z tytułu podatków i opłat.
42. rozliczanie i kontrola rachunkowa sołtysów, obliczanie wynagrodzenia za inkaso.
43. likwidacja nadpłat i zaległości.
44. rozliczanie zobowiązań pieniężnych.
45. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Izbą i Urzędem Skarbowym.
46. prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
47.  wydawanie zaświadczeń o zarobkach pracowników Urzędu
48. prowadzenie spraw związanych z funduszami sołeckimi dla sołectw na ternie gminy Urzędu Gminy
49. obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Autor: Piotr Maj

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-04-23 19:00przez: Piotr Maj
Opublikowano:2015-04-23 00:00przez: Piotr Maj
Zmodyfikowano:2015-04-23 18:59przez: Piotr Maj
Podmiot udostępniający: Referat Organizacyjny
Odwiedziny:3358

Rejestr zmian

  • [2015-04-23 18:59:45]Piotr MajUtworzenie

Banery/Logo