Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2021-12-02 ( Imieniny: Balbiny, Ksawerego)

Urząd Gminy w Pawłowie - Referat Oświaty, Kultury i Sportu

Referat Oświaty, Kultury i Sportu

Kierownik:

Róża Koszarska-Duda, tel. 41 272 16 14 wew. 131

Pracownicy:

  • Katarzyna Nowak - inspektor ds. kultury i sportu, tel. 41 272 16 14 wew. 131

Zadania Referatu Oświaty, Kultury i Sportu:

1. wykonywanie zadań organu prowadzącego w stosunku do placówek oświatowych na terenie gminy Pawłów zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami. ‘
2. planowanie sieci szkól podstawowych i gimnazjów na terenie gminy i przygotowanie projektów stosownych uchwał
3. inicjowanie zmian w sieci placówek oświatowych
4. sprawowanie bieżącego nadzoru na działalnością placówek oświatowych w zakresie określonym dla organu prowadzącego
5. kontrola realizacji obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zamieszkałych na terenie gminy Pawłów
6. nadzór nad funkcjonowaniem placówek oświatowych w gminie Pawłów
7. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
8. wnioskowanie do wójta gminy i Rady Gminy o zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
9. nadzór nad obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną szkół
10. nadzór nad przygotowaniem rocznych planów finansowych placówek
11. nadzór nad wykorzystaniem przez szkoły środków finansowych pochodzących z budżetu gminy
12. nadzór nad przestrzeganiem przez szkoły przepisów BHP
13. sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym arkuszy organizacyjnych szkół i przedstawianie ich do akceptacji wójtowi gminy
14. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących  organizacji oświaty na terenie gminy
15. dbałość o zgodność z obowiązującymi przepisami statutów szkół oraz inicjowanie w nich koniecznych  zmian
16. organizacja i nadzór nad dowozem uczniów do szkół  
17. sprawowanie w imieniu wójta gminy nadzoru nad funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Pawłowie.
18. ogłaszanie i prowadzenie postępowania konkursowego w sprawie obsadzenia stanowiska dyrektora szkoły
19. przygotowywanie i przedstawienie wójtowi do akceptacji opinii dotyczących powierzenia stanowiska  zastępcy dyrektora szkoły
20. wnioskowanie do wójta gminy o odwołanie dyrektora szkoły z zajmowanego stanowiska
21. przygotowanie opinii w sprawie założenia szkoły publicznej przez jednostkę inną niż gmina.
22. zapewnienie przechowywania dokumentacji zlikwidowanych szkół
23. współorganizacja w szkołach na terenie gminy praktyk nauczycielskich
24. prowadzenie ewidencji szkół podstawowych i gimnazjów oraz wpisywanie do niej szkół i placówek prowadzonych przez podmioty inne niż gmina.
25. prowadzenie postępowania w zakresie nadania szkołom niepublicznym statusu szkoły publicznej.  
26. opracowanie projektów uchwał rady gminy w zakresie wysokości i stawek dodatków do wynagrodzeń nauczycieli, szczegółowych zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz obliczania innych składników wynagrodzenia nauczycieli
27. opracowanie projektów uchwał rady gminy w zakresie zasad obliczania pensum godzin dla nauczycieli
28. opracowywanie projektów uchwał dotyczących ustalenia kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych.
29. wnioskowanie o zapewnienie w budżecie gminy środków na pomoc zdrowotna dla nauczycieli.
30. występowanie z wnioskiem o powołanie komisji dla przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego
31. występowanie z wnioskiem o ocenę pracy nauczycieli na terenie gminy Pawłów
32. dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół
33. przygotowanie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego
34. rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektora szkoły odmawiającej nadania stopnia awansu zawodowego
35. typowanie osób do składu komisji w postępowaniu w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
36. wydawanie opinii w sprawie przeniesienia nauczyciela mianowanego do innej szkoły
37. wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia nauczyciela do innej placówki.
38. wydawanie decyzji w sprawie wygaśnięcia stosunku pracy dyrektora szkoły
39. wydawanie zgody na obniżenie wymiaru pracy dla nauczycieli
40. nadzór nad wypłacaniem dla nauczycieli dodatków specjalnych
41. wyrażanie zgody na wykorzystanie urlopu uzupełniającego w ciągu roku szkolnego dla dyrektorów szkół
42. występowanie do wójta z wnioskiem o zawieszenie dyrektora szkoły przeciwko któremu toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne
43. przygotowanie uchwal rady gminy w sprawie regulaminów pomocy materialnej dla uczniów
44. inicjowanie zmian w regulaminach pomocy materialnej dla uczniów
45. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie przyznania pomocy materialnej dla uczniów oraz archiwizacja dokumentów
46. prowadzenie postępowań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi
47. organizowanie konkursów dla organizacji pożytku publicznego i prowadzenie niezbędnej dokumentacji z tym związanej
48. przygotowanie umów na przekazanie dotacji dla organizacji pożytku publicznego i rozliczanie przekazanych  dotacji
49. badanie sprawozdań dla organizacji pożytku publicznego
50. współpraca z jednostki działalności kulturalnej i działalności ochrony zdrowia w zakresie wykonywania przez te jednostki zdań własnych gminy
51. opracowywanie i wdrażanie programów zdrowotnych
52. badanie sprawozdań finansowych biblioteki publicznej, gminnego ośrodka kultury, gminnego zakładu opieki zdrowotnej w Pawłowie  oraz przygotowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.
53. inicjowanie zmian w strukturze organizacyjnej jednostek upowszechniania kultury i jednostek ochrony zdrowia
54. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem zbiórek publicznych, kontrola nad ich przebiegiem oraz sposobem wykorzystania uzyskanych tą drogą środków
55. występowanie z wnioskiem o dotacje dotyczące programów rządowych w tym m.in. podręczników
56. wykonywanie zadań określonych w ustawie o systemie informacji oświatowej w tym w szczególności kontrolowanie poprawności i kompletności baz danych oświatowych
57. rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Autor: Piotr Maj

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-04-23 19:01przez: Piotr Maj
Opublikowano:2015-04-23 00:00przez: Piotr Maj
Zmodyfikowano:2015-04-23 19:01przez: Piotr Maj
Podmiot udostępniający: Referat Organizacyjny
Odwiedziny:4819

Rejestr zmian

  • [2015-04-23 19:01:14]Piotr MajUtworzenie

Banery/Logo