Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 stycznia 2016

Przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Pawłów prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Pawłów. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

1. Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów  komunalnych  od właścicieli nieruchomości wymagane są następujące dokumenty:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
b) numer identyfikacji podatkowej NIP,
c) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
d) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

2. Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
a) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.). Opłata za zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej wynosi 25 zł. Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy w Pawłowie nr rachunku 27 8518 0006 2001 0000 0462 0013 Bank Spółdzielczy w Starachowicach z dokładnym wskazaniem przedmiotu opłaty skarbowej.
b) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
„Oświadczam, że:
1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2. znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250)”.
Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
  • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Pawłów dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, wydaje stosowne zaświadczenie. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

3. Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Pawłów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

4.Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
a) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,
b) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
c) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
d) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

5. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

6.  Komórka właściwa do załatwienia sprawy:
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój Nr 3

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zapała
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Maj
Liczba odwiedzin:3226

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-08-09 07:28:39Piotr MajAktualizacja rejestruRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2017-03-03 14:04:28Piotr MajAktualizacja rejestruRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2016-11-17 12:22:01Piotr MajDodanie wniosku o zmianę, aktualizacja RejestruRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2016-10-24 09:48:29Piotr MajAktualizacja RejestruRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2016-10-21 13:31:58Piotr MajAktualizacja RejestruRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2016-10-20 13:27:43Piotr MajAktualizacja RejestruRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2016-05-31 10:30:29Piotr MajAktualizacja wnioskuRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2016-05-31 10:13:04Piotr MajAktualizacja treściRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2016-05-31 08:01:43Piotr MajAktualizacja rejestruRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2016-05-19 12:08:14Piotr MajAktualizacja rejestruRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2016-05-05 14:52:34Piotr MajAktualizacja rejestruRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2016-01-28 09:44:59Piotr MajDodanie rejestruRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2016-01-28 09:42:30Piotr MajDodanie wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanejRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2016-01-28 09:39:31Piotr MajUtworzenieRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych