Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2022-10-07 ( Imieniny: Krystyna, Marii)

Urząd Gminy w Pawłowie - Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje

Menu dla: Rejestry i ewidencje

W Urzędzie Gminy w Pawłowie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

1. Akta osobowe pracowników (wersja papierowa)
2. Sprawy kadrowe (wersja elektroniczna)
3. Zaświadczenia o zatrudnieniu
4. Oświadczenia majątkowe pracowników i kierowników jednostek
5. Rejestr upoważnień
6. Rejestr delegacji
7. Listy obecności
8. Karty drogowe
9. Oświadczenia majątkowe radnych
10. Podania o przyjęcie do pracy
11. Monitoring wizyjny
12. Obsługa organizacyjna wyborów
13. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
14. Centralna Ewidencja i Informacja  o Działalności Gospodarczej
15. Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Pawłów
16. Rejestr umów zawartych przez Gminę Pawłów
17. Poświadczenia własnoręczności podpisu na drukach wydawanych za granicę w celu potwierdzania kwalifikacji zawodowych
18. Dzienniki korespondencyjne
19. Rejestr pism wychodzących
20. Pocztowa książka nadawcza
21. Rejestr umów dzierżaw
22. Opłata skarbowa
23. Poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
24. Przekazywanie do publicznej wiadomości informacji, zawiadomień, itp. od innych organów. Ogłoszenia na tablicę
25. Spotkania wójta z mieszkańcami.
Protokoły z zebrań wiejskich.
26. PIT- y
27. Wyciągi bankowe
28. Faktury sprzedaży. Faktury zakupu
29. Zaświadczenie o wynagrodzeniach
30. Karty wynagrodzeń
31. Karta zasiłkowa
32. Dokumenty rozliczeniowe - ZUS RCA, RSA, RZA
33. Dokumenty zgłoszeniowe ZWUA, ZUA, ZZA
34. Listy płac
35. Raporty kasowe
36. Dokumenty OT i PT
37. Polecenia księgowania
38. Umowy
39. Przypisy, odpisy, decyzje o umorzeniu podatków
40. Akta osób zgłaszanych na leczenie alkoholowe
41. Zawiadomienia o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Starachowicach   
42. Karta gospodarstwa, karta nieruchomości   
43. Deklaracje w sprawie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości  
44. Informacja w sprawie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości    
45. Sprawy związane z umorzeniami, zwolnieniami, ulgami w podatku  
46. Zaświadczenia o stanie  posiadania   
47. Przypisy – odpisy podatku  
48. Sprawy spadkowe   
49. Raporty kasowe   
50. Decyzja – Nakaz płatniczy
51. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
52. Ewidencja i księgowość podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych
53. Księgowość podatkowa od osób fizycznych i prawnych
54. Ochrona zwierząt gospodarskich      i domowych
55. Ustalanie wpływu inwestycji na środowisko
56. Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio w tym na jednostki podległe
57. Zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów
58. Informacja o wytwarzaniu odpadów oraz sposobów gospodarowania odpadami
59. Rejestr wypożyczonych kolczykownic
60. System gospodarki odpadami komunalnymi (wersja papierowa      i wersja elektroniczna)
61. Ewidencja osób studiujących na potrzeby systemu gospodarki odpadami
62. Ewidencja przedsiębiorców z podpisanymi umowami na odbiór odpadów
63. Rejestr działalności regulowanej
64. Usługi związane z kanalizacją
65. Usługi związane z gazyfikacją
66. Usługi związane z wodociągami
67. Usługi związane z oświetleniem ulic
68. Inwestycje
69. Nadzór nad realizacją ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego (Starostwo Powiatowe, Budownictwo, PINB)
70. Sprawy różne
71. Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych. Drogownictwo i system komunikacyjny
72. Zlecanie podmiotom zewnętrznym świadczenia usług komunalnych
73. Planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego
74. Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu drogownictwa i systemu komunikacyjnego
75. Zezwolenia na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym
76. Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny, wyrażenie zgody na lokalizację ogrodzenia działki
77. Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny, wyrażanie zgody na umieszczenie w pasie drogi urządzeń obcych
78. Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny, wyrażenie zgody na wykonanie zjazdów z dróg gminnych
79. Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny, wydanie zezwolenia na zajęcie terenu pasa drogowego
80. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych i pomocowych na rozwój gminy. Drogownictwo
81. Zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
82. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
83. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
84. Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy
85. Postanowienia dotyczące podziału działki
86. Rejestr umów najmu i dzierżaw budynków i lokali
87. Umowy z geodetami
88. Zaświadczenia do celów wliczania okresów pracy w gospodarstwie rolnym
89. Podziały nieruchomości
90. Rozgraniczenia nieruchomości
91. Ewidencja miejscowości (wersja papierowa)
92. Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów  (wersja elektroniczna)
93. Rejestr gruntów (wersja papierowa)
94. Ewidencja Gruntów i Budynków (wersja elektroniczna udostępniona przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach)
95. Ewidencja gruntów – pisma różne
96. Zestawienie gruntów nabytych przez Gminę Pawłów w drodze kupna lub darowizny
97. Sprzedaż lub darowizna mienia komunalnego
98. Zestawienie aktów notarialnych
99. Rejestr umów dzierżaw gruntów mienia komunalnego
100. Rejestr umów dzierżaw zawartych dobrowolnie między rolnikami/w celu nabycia świadczeń emerytalno-rentowych
101. Nieruchomości
102. Pisma Komorników Sądowych
103. Realizacja obowiązku szkolnego
104. Konkurs dla organizacji pożytku publicznego w Gminie Pawłów
105. System Informacji Oświatowej
106. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne
107. Arkusze organizacyjne szkół
108. Akta osobowe dyrektorów szkół
109. Awans zawodowy nauczycieli
110. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
111. Potwierdzenie udziału strażaków OSP w działaniach ratowniczych
112. Dane kontaktowe radnych
113. Dane kontaktowe sołtysów
114. Dane kontaktowe dyrektorów szkół
115. Dane kontaktowe pracowników UG, Dyrektora GZOZ, kierowników: GOPS, GOKSiR i GZUI
116. Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej
117. Rejestr kobiet i mężczyzn przewidzianych do kwalifikacji wojskowej
118. Ewidencja udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym
119. Kwerendy archiwalne w dokumentacji w archiwum zakładowym
120. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
121. Ewidencja osób, które złożyły oświadczenia w zakresie ochrony danych osobowych
122. Urząd Stanu Cywilnego
123. Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste

 

Autor: Piotr Maj

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-01-20 12:31przez: Piotr Maj
Opublikowano:2016-01-20 00:00przez: Piotr Maj
Zmodyfikowano:2016-01-20 13:04przez: Piotr Maj
Podmiot udostępniający: Referat Organizacyjny
Odwiedziny:9398

Rejestr zmian

  • [2016-01-20 13:04:28]Piotr MajUzupełnienie wykazu
  • [2016-01-20 12:28:49]Piotr MajUtworzenie

Banery/Logo