Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2022-10-07 ( Imieniny: Krystyna, Marii)

Urząd Gminy w Pawłowie - Ponowne wykorzystanie

Ponowne wykorzystanie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej reguluje Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U..z 2016 r., poz. 352), która weszła w życie 16 czerwca 2016 r.

I. Ponowne wykorzystywanie rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona. Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

II. Zasady udostępniania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Gminy Pawlów w celu ich ponownego wykorzystywania

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
1.    udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pawłowie (bip.pawlow.pl);
2.    udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pawłowie (np. na stronie internetowej Gminy Pawłów www.pawlow.pl);
3.    przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Urząd Gminy w Pawłowie nie jest obowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

III. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji publicznej posiadanej przez Urząd Gminy w Pawłowie jest przestrzeganie:
1) obowiązku poinformowania o źródle, a także poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
2) obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej poprzez zawiadomienie organu drogą elektroniczną oraz w miejscu opublikowania informacji przetworzonej.

Urząd Gminy w Pawłowie, zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania, nie ponosi odpowiedzialności za:
1.    przetworzenie informacji przez podmioty trzecie;
2.    ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

IV. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
1.  nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.pawlow.pl) lub w centralnym repozytorium;
2.została udostępniona w inny sposób (np. na stronie internetowej Gminy Pawłów www.pawlow.pl) i nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania;
3. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały określone dla tej informacji;
4.  została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji sektora publicznego.

Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Urzędu.

Wniosek zawiera w szczególności:
1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
2. informacje o wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi w sposób lub w formie wskazanych we wniosku);
3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana;
4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny);
5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego;
6.  wskazanie sposobu przekazania informacji.

Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli wniosek nie może być rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

V. Opłaty za ponowne wykorzystywanie

Informacja sektora publicznego udostępniana jest co do zasady bezpłatnie.

Urząd Gminy w Pawłowie może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i określonej w formie oraz inne czynniki brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania czy przekazania informacji.

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się w szczególności:
a. koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;
b. koszty elektronicznych nośników danych;
c. koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).

Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

VI. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Od oferty zawierającej warunki umożliwienia ponownego wykorzystywania w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Urzędu nie przysługuje sprzeciw. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni do dnia jej otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Gminy w Pawłowie, w drodze decyzji, rozstrzyga  o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat. Podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom w zakresie i na zasadach określonych  w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Podmiot zobowiązany może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, jeżeli jej wytworzenie w sposób lub w formie wskazanych we wniosku spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23). Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym że:
•    przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
•    skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można kierować na adres: Urząd Gminy w Pawłowie, Pawłów 56, 27-225 Pawłów lub skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy w Pawłowie na platformie ePUAP.


Autor: Piotr Maj

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-09-15 09:55przez: Piotr Maj
Opublikowano:2016-09-15 00:00przez: Piotr Maj
Zmodyfikowano:2016-09-15 09:52przez: Piotr Maj
Podmiot udostępniający: Referat Organizacyjny
Odwiedziny:3330

Rejestr zmian

  • [2016-09-15 09:52:06]Piotr MajUtworzenie

Banery/Logo