Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2022-10-07 ( Imieniny: Krystyna, Marii)

Urząd Gminy w Pawłowie - Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Zasady odbioru odpadów - Informacja o gospodarce odpadami w Gminie - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

We wszystkich sprawach związanych z odbiorem odpadów, uwagi można zgłaszać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Pawłowie z siedzibą w Pawłów 56, w pokoju nr 3 bądź telefoniczne pod nr telefonu /41/ 272-16-14 wew. 113.


OPŁATY

Wpłat za odbiór odpadów można dokonywać na rachunek Urzędu Gminy w Pawłowie:

27 8518 0006 2002 0000 0462 0060 Bank Spółdzielczy w Starachowicach o/Pawłów;

- w kasie Urzędu Gminy w Pawłowie w godzinach pracy kasy od 07:00 do 14:00 ;
- u inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Sołtysi danego sołectwa.


OBOWIĄZEK SEGREGACJI

Wójt Gminy Pawłów przypomina o obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma odbierająca odpady przyjmuje odpady jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę. Wójt Gminy Pawłów na podstawie dokumentacji przekazanej przez firmę odbierającą odpady komunalne wydaje decyzję administracyjną na właściciela nieruchomości, który nie dopełnił obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, pomimo zadeklarowania selektywnej zbiórki i obciąża go stawką opłaty za odpady zmieszane za miesiąc, w którym firma dokona zgłoszenia.


Informacja o gospodarce odpadami w Gminie Pawłów

Urząd Gminy w Pawłowie informuje, że na podstawie art. 3 ust. 2 ppkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek udostępniania na stronie internetowej Urzędu Gminy lub w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pawłów w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ZIELIŃSKI Zbigniew Zieliński, ul. Klasztorna 27A, 26-035 Raków

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów ,,Janik’’ Sp. z o. o., ul. Borowska 1, 27-415 Kunów,
 • ZGO ZUOK w Janczycach, Janczyce 50, Baćkowice, 27-552 Janczyce
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o., ul. Św. Tekli, 26-067 Strawczyn, Promnik,
 • Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie Sp. z o. o., Rzędów 40, 28-142 Tuczępy

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

 • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła za rok 2018 wyniósł – 32,00% przy obowiązku osiągnięcia poziomu 30%,
 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania za rok 2018 wyniósł – 26,57% przy obowiązku osiągnięcia poziomu ograniczenia do 40%,
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych za rok 2018 wyniósł – 99,07% przy obowiązku osiągnięcia poziomu 50%.

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania,

Od 1 stycznia 2020 r. na placu obok Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest:

 • w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca w godzinach: od 1000 do 1800;
 • w ostatnią sobotę miesiąca w godzinach: od 800 do 1400;

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 1. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej, obejmujące:
 1. zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (cegła, tynki, glazura, płyty karton-gips),
 2. tworzywa sztuczne,
 3. okna,
 4. drzwi,
 5. z wyłączeniem odpadów azbestu, smoły, papy, styropianu, wełny mineralnej.

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895), zawierające:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy,

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling, Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Bartosza Głowackiego 4a/15, 25-368 Kielce; Zakład Przetwarzania Odpadów: ul. Czarnowska 56, 26-065 Piekoszów

f) adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne;

 • Zakład Usług Wielobranżowych HYDROSVAT, ul. Słoneczna, 28-131 Solec Zdrój, Sortownia odpadów w msc. Zborów, 28-131 Solec Zdrój

Firma zajmująca się zbiórką użytych opon m.in.: z maszyn rolniczych

 • P.U.H. EKO-RASPOL Brzeziny, ul. Nidziańska 3, 26-026 Morawica

Firma skupująca i przetwarzająca folie poużytkowe w rolnictwie, folie strecz po sianokiszonkach, folie opakowaniowe

 • Evoltaic Sp. z o. o., al. Solidarności 21, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

ROCZNA ANALIZA

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Pawłów:

Autor: Piotr Maj

Pliki do pobrania

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-04-25 22:31przez: Piotr Maj
Opublikowano:2016-04-25 12:58przez: Piotr Maj
Zmodyfikowano:2022-05-05 12:58przez: Piotr Maj
Podmiot udostępniający: Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Odwiedziny:8917

Rejestr zmian

 • [2022-05-05 12:58:28]Piotr MajDodano: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Pawłów za 2021 rok
 • [2021-04-28 08:25:59]Piotr MajDodano: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Pawłów za 2020 rok
 • [2020-04-29 10:36:35]Piotr MajDodano: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Pawłów za 2019 rok
 • [2020-01-23 11:11:09]Piotr MajUzupełnienia i aktualizacja strony
 • [2019-04-30 10:42:27]Piotr MajAktualizacja
 • [2017-04-28 13:52:49]Piotr MajAnaliza 2016 rok
 • [2016-04-25 22:31:22]Piotr MajUtworzenie

Banery/Logo